Değerli meslektaşlarımız;

ÖSYM'nin yayınladığı Eylül 2009 TUS Sınavı başvuru kılavuzunda Tıp Dışı Branşlara yer verilmemiştir. Aşağıda 18 Temmuz 2009'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikte ilgili kısım yer almaktadır.Tababet Uzmanlık Tüzüğü 8. Bölüm

Veteriner eczacı ve kimyagerler

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 19/3/1927 tarihli ve 992 sayılı Kanun hükümlerine göre veteriner eczacı ve kimyager olanlar kendi alanlarına ilişkin düzenleme yapılıncaya kadar tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarında TUS’ta başarılı olmaları kaydıyla uzmanlık eğitimi yapabilir.